آنتی ویروس تحت شبکه

 مشاوره، راه اندازی و مدیریت آنتی ویروس دانشگاه شهرکرد با آنتی‌ویروس Kaspersky ( 90 – 93 )

 مشاوره، راه اندازی و مدیریت آنتی ویروس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با آنتی‌ویروس Kaspersky ( 91 – 92 )

 مشاوره، راه اندازی و مدیریت آنتی ویروس دانشگاه علوم پزشکی استان با آنتی‌ویروس Kaspersky ( 90 – 91 )

 مشاوره ، فروش، راه اندازی و پشتیبانی آنتی ویروس کمیته امداد مرکز استان با آنتی‌ویروس Kaspersky ( 88 – 89 )

 مشاوره ، فروش، راه اندازی و پشتیبانی آنتی ویروس سازمان تعاون روستایی استان با آنتی‌ویروس Kaspersky ( 88 – 91 )

 مشاوره ، فروش، راه اندازی و پشتیبانی آنتی ویروس سازمان آب منطقه ای استان با آنتی‌ویروس Kaspersky ( 88 – 92 )

 مشاوره ، فروش، راه اندازی و پشتیبانی آنتی ویروس شرکت پست استان با آنتی‌ویروس Kaspersky در نیمه دوم سال ( 89 – 91 )

 مشاوره ، فروش، راه اندازی و پشتیبانی آنتی ویروس پایگاه انتقال خون شهرکرد با آنتی‌ویروس Kaspersky ( 89 – 92 )

 مشاوره ، فروش، راه اندازی و پشتیبانی آنتی ویروس شرکت نایل ایران با آنتی‌ویروس Kaspersky ( 88 – 92 )

 مشاوره ، فروش، راه اندازی و پشتیبانی آنتی ویروس شرکت راه و ساختمانی سما سد با آنتی‌ویروس Kaspersky ( 89 – 92 )

 مشاوره ، فروش، راه اندازی و پشتیبانی آنتی ویروس شرکت بازرگانی ستایش با آنتی‌ویروس Kaspersky ( 89 – 92 )

 مشاوره ، فروش، راه اندازی و پشتیبانی آنتی ویروس آموزش و پرورش بروجن با آنتی‌ویروس Kaspersky ( 91 – 92 )

 مشاوره ، فروش، راه اندازی و پشتیبانی آنتی ویروس آموزش و پرورش سورشجان با آنتی‌ویروس Kaspersky ( 91 – 92 )

 مشاوره ، فروش، راه اندازی و پشتیبانی آنتی ویروس سازمان هواشناسی استان با آنتی‌ویروس Kaspersky ( 91 – 92 )

 مشاوره ، فروش، راه اندازی و پشتیبانی آنتی ویروس اداره کل ارشاد اسلامی استان با آنتی‌ویروس Kaspersky ( 91 – 92 )

 مشاوره ، فروش، راه اندازی و پشتیبانی آنتی ویروس سازمان همیاری شهرداری های استان با آنتی‌ویروس Kaspersky ( 91 – 92 )

 مشاوره ، فروش، راه اندازی و پشتیبانی آنتی ویروس کارخانه مهرگداز نسوز با آنتی‌ویروس Kaspersky ( 91 – 92 )

 مشاوره ، فروش، راه اندازی و پشتیبانی آنتی ویروس کتابخانه های عمومی استان با آنتی‌ویروس Kaspersky ( 91 – 92 )

 مشاوره، راه اندازی و مدیریت آنتی ویروس سازمان آموزش و پرورش استان با آنتی‌ویروس Symantec ( 87 – 88 )