پشتیبانی سخت افزار، شبکه محلی....

 طرف قراداد بانک قوامین کل استان وشعبات

 طرف قرارداد بانک قرض الحسنه مهر استان وشعبات

 طرف قرارداد اداره کل راه و شهرسازی استان

 طرف قرارداد بانک پست بانک وشعبات

 پشتیبانی سخت افزار سازمان حمل و نقل و پایانه ها

 پشتیبانی سخت افزار سازمان تعاون روستایی

 پشتیبانی سخت افزار شرکت نایل ایران

 پشتیبانی سخت افزار شرکت سماسد