امنیت شبکه

 مشاوره، اجرا و مدیریت امنیت شبکه شرکت گاز استان

 مشاوره، اجرا و مدیریت امنیت شبکه مرکز رشد فناوری های دانشگاه شهرکرد

 مشاوره، اجرا و مدیریت امنیت شبکه سازمان هواشناسی استان

 مشاوره، اجرا و مدیریت امنیت شبکه شرکت آب منطقه ای استان

 مشاوره، اجرا و مدیریت امنیت شبکه دانشکده هنر فارسان

 مشاوره، اجرا و مدیریت امنیت شبکه سازمان انتقال خون استان

 مشاوره، اجرا و مدیریت امنیت شبکه سازمان تعاون روستایی استان